Statut

I. OGÓLNE  INFORMACJE  O  PRZEDSZKOLU.


    1. Typ przedszkola: Przedszkole niepubliczne.
    2. Nazwa: PLAYSCHOOL
    3. Adres: ul.Rydzowa 7  91- 211  Łódź
    4. Cele i zadania:
                   a) opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem
                       powierzonych dzieci w ścisłym współdziałaniu z ich rodzicami.
                   b) realizacja podstaw programowych  określonych przez M.E.N.
                   c) prowadzenie zajęć i zabaw w języku angielskim – zdobycie
                       umiejętności posługiwania się tym językiem.
                   d) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.


II. OSOBA  PROWADZĄCA:

  
    Marek Kołaczkowski
    Zam. w Łodzi ul. Aleksandrowska 100 m.74
    Urodzony w Milanówku k/Warszawy – 25 marca 1941roku.
    Nip: 947-133-94-06


III. ORGANY  PRZEDSZKOLA  I  ZAKRES  ICH  ZADAŃ


    1. DYREKTOR  -  Osoba   Prowadząca.

        1) Służbowy przełożony wszystkich pracowników.
        2) Kształtuje twórczą atmosferę pracy i stosunków pracowniczych.
        3) Organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz
            Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
            Językowej i religijnej.
        4) Określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami 
            Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków.
        5) Podejmuje decyzje kadrowe o zatrudnieniu i zwolnieniu każdego pracownika.
        6) Decyduje o działalności finansowej przedszkola.

    2. Z-CA DYTEKTORA ds. pedagogicznych.

        1) sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli poprzez obserwację.
        2) dba o rozwój zawodowy nauczycieli.
        3) podejmuje w porozumieniu z Dyrektorem decyzje pedagogiczne.

    3. Z-CA DYREKTORAdo spraw administracyjnych.

        1) Sprawuje nadzór nad organizacją przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora.
        2) Wykonuje czynności organizacyjno-administracyjne w porozumieniu
            z Dyrektorem Przedszkola.

    4. RADA  PEDAGOGICZNA – organ składający się z nauczycieli
                                                 poszczególnych grup.
        a) omawia i wprowadza w życie nowe metody pracy z dziećmi.
        b) omawia, ocenia i wyciąga wnioski z dotychczasowej pracy z dziećmi.
        c) członkowie uczestniczą w okresowych zebraniach z dyrekcją.


IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA.


    1. ”PLAYSCHOOL” działa jako placówka 3-oddziałowa.
        a) Grupa I – dzieci młodsze ( 2.5 - 3 lata)
        b) Grupa II – dzieci starsze ( 4 - 5 lata)
        c) Grupa”0” – dzieci najstarsze ( 5 - 6 lata)
    2. Maksymalna ilość dzieci w grupach: - 20, w przedszkolu – 60.
    3. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki znające język angielski i posiadające
        kwalifikacje pedagogiczne.
    4. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach
        od 7:00 do 17:00.
    5. W ciągu dnia dzieci otrzymują trzy posiłki:
        - Śniadanie – godz.9.00
        - Obiad – godz.12.00
        - Podwieczorek – godz.14.30
    6. Zajęcia językowe odbywają się codziennie (ok. 1 godz. lekcyjnej) we wszystkich
        grupach.
    7. Umuzykalnienie, rytmika i gimnastyka odbywają się raz w tygodniu dla wszystkich
        grup.
    8. Przedszkole prowadzi „zerówkę, która przygotowuje dzieci do wstąpienia do szkoły
        podstawowej.
    9. Rodzice otrzymują na dany tydzień jadłospis oraz temat zajęć z języka angielskiego
        i polskiego.
   10. Organizuje się dowóz dzieci do przedszkola i do domu.
   11. Przedszkole czynne jest 11 miesięcy w roku.Termin urlopu podawany będzie do
        wiadomości w styczniu.
   12. Organizacje pracy przedszkola, w tym siatkę godzin pracy nauczycieli ustala Dyrektor.
         Wszelkie zmiany w czasie pracy nauczycieli muszą być uzgadniane z Dyrektorem.


V. PRAWA  I  OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI  I  INNYCH  PRACOWNIKÓW.


    1. Prawa:

        1) Dyrekcja Przedszkola zapewni każdemu pracownikowi właściwe warunki pracy.
        2) Nauczyciele mają prawo przepracować, nie więcej jak, 28 godzin tygodniowo.
        3) Wszyscy pracownicy w godzinach pracy otrzymują, nieodpłatnie, posiłki.
        4) Wolne są wszystkie soboty, niedziele i święta.
        5) W zależności od stażu pracy przypada każdemu pracownikowi, zatrudnionemu
            na całym etacie, urlop od 4 do 6 tygodni w roku. 
        6) Wynagrodzenie, ustalane indywidualnie z każdym pracownikiem, wypłacane jest
            „z dołu”.
        7) Każdy pracownik ma prawo do nieodpłatnego przeprowadzania badań okresowych.

    2. Obowiązki:

        1) Rzetelne wykonywanie zadań służbowych, stosowanie się do poleceń i zarządzeń
            Dyrektora.
        2) Opracowywanie tygodniowych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej,
            opiekuńczej oraz nauki języka angielskiego.
        3) Organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz nauki języka
            angielskiego.
        4) Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.
        5) Utrzymanie w czystości i w porządku stanowisk pracy.
        6) Poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia dzieci.
        7) Udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń podopiecznych.
        8) Bezstronność i obiektywizm w ocenie dzieci.
        9) Prowadze nie obserwacji pedagogiczno-psychologicznej i dokumentowanie jej
            w „Arkuszach Obserwacji Dziecka”.
       10) Prowadzenie dokumentacji pracy.(Dziennik lekcyjny).
       11) Systematyczna współpraca z domem rodzinnym dzieci.
       12) Podczas wyjść poza teren przedszkola opiekę nad dziećmi stanowi nauczyciel
            i osoba z personelu pomocniczego.
       13) Zgłaszanie Dyrekcji zagrożeń życia i zdrowia dzieci.
       14) Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i w spotkaniach z rodzicami


VI. PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECI


    1) Dziecko ma prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych i dydaktycznych
        dostępnych w przedszkolu.
    2) Do bezpiecznego przebywania na terenie przedszkola jak i na spacerze, wycieczce.
    3) Do pełnego rozwoju swoich zdolności, właściwego kształtowania charakteru  i do
        zachowania godności.
    4) Stosując się do artykułów Konwencji o Prawach Dziecka, zapewnimy naszym 
        wychowankom pełną opiekę, wyżywienie, zabawę i naukę.
    5) Dziecko, które żadnymi metodami pedagogicznymi nie da się nakłonić do
        wykonywania poleceń, które dezorganizuje pracę i tym samym zagraża zdrowiu
        i bezpieczeństwu innych dzieci, a ponadto nie jest w stanie przystosować się
        do warunków przedszkola, może być skreślone z listy dzieci.


VII. ŚRODKI  FINANSOWE


Przedszkole uzyskuje środki finansowe na działalność z następujących źródeł:

    1. Comiesięczne wpłaty rodziców lub opiekunów w postaci „czesnego”
    2. Dotacja z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
    3. Darowizny od sponsorów.


VII. ZASADY  PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA.


    1. Nabór dzieci odbywa się przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc.
        O pierwszeństwie w przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
    2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
        - podpisanie umowy z rodzicami.
        - uiszczenie opłaty wpisowego.
        - wypełnienie przez rodzica”  Karty  zgłoszenia dziecka do przedszkola.”

Załączeniem do Statutu jest „Umowa z Rodzicami”
i „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
DYREKCJA  PLAYSCHOOL